Regulamin

REGULAMIN I ZASADY KORZYSTANIA Z KART RABATOWYCH
§1

 1. Wydawcą karty rabatowej jest Restauracja Ima Sushi, działająca pod firmą BRUK – MAR F.H.U
  Marcin Gąsior, z siedzibą przy ul. Sikorskiego 42, 35-304 Rzeszów, wpisany do Centralnej Ewidencji i
  Informacji o Działalności Gospodarczej, pod numerem NIP 7922270071, REGON 181147180, dalej
  zwany “wydawcą”
 2. Karta jest wydawana użytkownikowi wyłącznie przez Wydawcę, po spełnieniu określonych
  warunków.
  a. W przypadku rabatu w wysokości 5 % – po okazaniu 10 dokumentów potwierdzających zakup
  (paragon), przekraczający wartość 100 zł.
  b. W przypadku rabatu w wysokości 10 % – po okazaniu 20 dokumentów potwierdzających
  zakup (paragon), przekraczający wartość 100 zł.
 3. Karta rabatowa jest imienna, co za tym idzie, nie może być przekazywana innym
  podmiotom/osobom niż te, dla których została wydana.
 4. Karta może być używana w lokalu, przy składaniu zamówień online, przez aplikacje Ima Sushi lub
  stronę internetową imasushi.pl oraz przy składaniu zamówień telefonicznie.
 5. Zniżka jest wystawiana na podstawie okazania karty lub podania informacji niezbędnych do
  weryfikacji rabatu.
 6. Rabat nie może być wymieniany na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub w części.
 7. Klient na obowiązek okazania karty przed wydrukowaniem dokumentu potwierdzającego zakup
  (paragon). Rabat nie łączy się z promocjami oraz zestawami lunchowymi.
 8. W sytuacji, gdy użytkownik Karty odmówi obsłudze restauracji Wydawcy okazania Karty, o którym
  mowa w pkt 2 powyżej, użytkownikowi Karty nie będzie przysługiwała zniżka na dany zakup.
 9. Rabat nie dotyczy napojów i napojów alkoholowych.
 10. Użytkownik Karty oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego
  treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.
 11. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany albo wydania nowego Regulaminu z ważnych
  powodów, takich jak zmiana w powszechnie obowiązujących przepisach prawa lub zmiana w
  wykładni przepisów prawa.